Regulamin

Powróć do strony głównej
Regulamin

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu
W sklepie internetowym www.millano.eu robimy wszystko, aby klienci dokonywali udanych zakupów oraz by towarzyszył im komfort i bezpieczeństwo.
 
I. Definicje znajdujące się w regulaminie
 
1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
a. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks Cywilny z dn. 23 kwietnia 1964. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
b. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem www.millano.eu
c. REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami
d. SPRZEDAWCA – Marcin Leś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą VEGA Marcin Leś z siedzibą w Toszku, pod adresem ul. Wilkowicka 2, 44-180 Toszek (adres głównego miejsca wykonywania działalności) oraz pod adresem ul. Leboszowska 14D, 44-145 Pilchowice (adres przedsiębiorstwa) NIP 6312647252, REGON: 243064925.
e. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.millano.eu
f. STRONY – obie strony umowy tj. sprzedawca i klient
g. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru i określające istotne jej warunki
h. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego i KONTO – indywidualny panel administracyjny użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w sklepie internetowym www.millano.eu, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży
j. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez klienta konta, dokonana za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej sklepu
k. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem za pośrednictwem sklepu internetowego
l. TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego
m. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.millano.eu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
II Postanowienia wstępne regulaminu
1. Klient może korzystać ze sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, tablet, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
2. Umowa sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a klientem zawierana jest w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
3. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.millano.eu jest Firma VEGA, z siedzibą w Toszku, pod adresem ul. Wilkowicka 2 44-180 Toszek, NIP: 631-264-72-52REGON: 243064925, wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
4. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego www.millano.eu, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, prawo odstąpienia od umowy, a także zasady postępowania reklamacyjnego.
5. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.millano.eu jest sprzedaż detaliczna i hurtowa artykułów wyposażenia i dekoracji domu oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
7. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
III Rejestracja w sklepie internetowym
1. Rejestracja w sklepie internetowym www.millano.eu jest dobrowolna i bezpłatna.
2. W celu dokonania rejestracji w sklepie użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji, który znajduje się na stronie internetowej sklepu. Aby umożliwić  realizację zamówienia użytkownik powinien podać następujące dane:
a. Login w postaci adresu e-mail wraz z hasłem,
b. Imię,
c. Nazwisko,
d. Adres,
e. Miejscowość wraz kodem pocztowym,
f. Numer telefonu.
3. W przypadku gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
4. W sytuacji, gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, użytkownik proszony jest o jak najszybsze telefoniczne poinformowanie o tym sklepu.
IV Procedura składania zamówień – zawarcie umowy sprzedaży
1. Klient ma możliwość dokonywania zamówień w sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie internetowej sklepu www.millano.eu, w szczególności ich parametry, opisy oraz ceny nie stanowią oferty, a są zachętą do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną sprzedawcy przez klienta.
4. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie www.millano.eu. Klient może również złożyć zamówienie telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail. W przypadku zamówień składanych telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail, klient powinien podać sprzedawcy dane konieczne do realizacji zamówienia.
5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wejść na stronę internetową sklepu, dodać do wirtualnego „koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.
6. „Koszyk” umożliwia klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
7. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie produkty, określić rodzaj wysyłki i metodę płatności i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Na podany przez klienta adres e-mail zostanie automatycznie wysłana wiadomość z informacjami w zakresie złożonego zamówienia.
8. W sytuacji gdy towar nie jest dostępny w magazynie, sprzedawca postępuje zgodnie z procedurą wskazaną w ustępie VI zatytułowanym „Realizacja dostawy” pkt. 2 oraz 3 niniejszego regulaminu.
9. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez klienta.
V Zapłata ceny
1. Płatności za nabyte w sklepie przez klienta towary dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w sklepie oraz innych ustalonych ze sprzedawcą.
2. Wszystkie ceny uwidocznione na stronie sklepu internetowego www.millano.eu podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do klienta podane są oddzielnie.
3. Sklep umożliwia klientowi następujące formy płatności:
a. przedpłata na konto bankowe tradycyjnym przelewem bankowym lub systemem płatności elektronicznych,
b. płatność gotówką przy wyborze formy płatności za pobraniem.
4. W przypadku wyboru przez klienta płatności w postaci przedpłaty na konto sprzedawcy, przelew powinien zostać dokonany na rachunek bankowy:
VEGA Marcin Leś
ul. Leboszowska 14D 44-145 Pilchowice
NIP: 631-264-72-52
REGON:243064925
Numer Konta ING BANK Śląski:
13 1050 1298 1000 0091 3125 5730
tytułem: numer zamówienia, imię i nazwisko
5. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez klienta.
VI Realizacja dostawy towaru
 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez klienta w zamówieniu za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Dostawa towarów jest ograniczona tylko do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej/
Nasze towary dostarczamy wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.
Jeżeli sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, po uzgodnieniu z klientem, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 1. Jeżeli sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, sprzedawca może za zgodą klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 2. Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie: 605-310-621 bądź na adres e-mail: sklep@millano.eu.
VII Prawo do odstąpienia od umowy dla konsumenta
 1. Konsument zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku zamówienia wielu towarów, które są dostarczone osobno, termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej rzeczy lub w który osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) na adres: VEGA Marcin Leś ul. Wilkowicka 2, 44-180 Toszek lub mailem na adres: sklep@millano.eu
 3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.millano.eu Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: VEGA Marcin Leś ul. Leboszowska 14D, 44-145 Pilchowice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 8. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku:
  1. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  6. zawartej w drodze aukcji publicznej.
VIII Procedura składania reklamacji
1. Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może złożyć reklamację z powodu niezgodności towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez klienta w terminie 2 lat od dnia dostawy.
2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości, klient proszony jest o przesłanie zdjęć i dokładnego opisu niezgodnego z umową towaru oraz dołączenie dowodu zakupu.
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta, sprzedawca doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby klienta na znaczne niedogodności sprzedawca, zgodnie z żądaniem klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.
5. W przypadku umów zawieranych z klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
6. W przypadku towaru objętego gwarancją producenta klient może reklamować produkt posiadający wady:
a. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do autoryzowanego serwisu gwarancyjnego albo do sprzedawcy, który przekaże towar wraz z reklamacją klienta producentowi. Zaleca się, aby klient w celu realizacji swoich uprawnień wynikających z gwarancji dołączył dowód zakupu towaru. Załączenie dowodu zakupu przyśpieszy i usprawni procedurę reklamacyjną.
b. korzystając z uprawnień przysługujących klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową.
IX Gwarancja
Sprzedawca udziela gwarancji na towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego zgodnie z informacjami zawartymi w karcie produktu.
X Postanowienia końcowe
1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje konto.
2. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych regulowane są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej www.millano.eu
3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę sklepu.
5. Użytkownicy mogą kontaktować się ze sprzedawcą w następujący sposób:
  a. telefon: 605-310-621,
  b. e-mail: sklep@millano.eu,
  c. pisemnie na adres: Firma VEGA, ul. Wilkowicka 2, 44-180 Toszek.
6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.millano.eu. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
7. Nazwa sklepu internetowego www.millano.eu oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.
8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 2 października 2018 roku.
 
 
 
Regulamin sklepu
W sklepie internetowym www.millano.eu robimy wszystko, aby klienci dokonywali udanych zakupów oraz by towarzyszył im komfort i bezpieczeństwo.
 
I. Definicje znajdujące się w regulaminie
 
1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
a. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks Cywilny z dn. 23 kwietnia 1964. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
b. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem www.millano.eu
c. REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami
d. SPRZEDAWCA – Marcin Leś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą VEGA Marcin Leś z siedzibą w Toszku, pod adresem ul. Wilkowicka 2, 44-180 Toszek (adres głównego miejsca wykonywania działalności) oraz pod adresem ul. Leboszowska 14D, 44-145 Pilchowice (adres przedsiębiorstwa) NIP 6312647252, REGON: 243064925.
e. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.millano.eu
f. STRONY – obie strony umowy tj. sprzedawca i klient
g. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru i określające istotne jej warunki
h. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego i KONTO – indywidualny panel administracyjny użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w sklepie internetowym www.millano.eu, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży
j. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez klienta konta, dokonana za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej sklepu
k. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem za pośrednictwem sklepu internetowego
l. TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego
m. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.millano.eu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
II Postanowienia wstępne regulaminu
1. Klient może korzystać ze sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, tablet, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
2. Umowa sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a klientem zawierana jest w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
3. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.millano.eu jest Firma VEGA, z siedzibą w Toszku, pod adresem ul. Wilkowicka 2 44-180 Toszek, NIP: 631-264-72-52REGON: 243064925, wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
4. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego www.millano.eu, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, prawo odstąpienia od umowy, a także zasady postępowania reklamacyjnego.
5. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.millano.eu jest sprzedaż detaliczna i hurtowa artykułów wyposażenia i dekoracji domu oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
7. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
III Rejestracja w sklepie internetowym
1. Rejestracja w sklepie internetowym www.millano.eu jest dobrowolna i bezpłatna.
2. W celu dokonania rejestracji w sklepie użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji, który znajduje się na stronie internetowej sklepu. Aby umożliwić  realizację zamówienia użytkownik powinien podać następujące dane:
a. Login w postaci adresu e-mail wraz z hasłem,
b. Imię,
c. Nazwisko,
d. Adres,
e. Miejscowość wraz kodem pocztowym,
f. Numer telefonu.
3. W przypadku gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
4. W sytuacji, gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, użytkownik proszony jest o jak najszybsze telefoniczne poinformowanie o tym sklepu.
IV Procedura składania zamówień – zawarcie umowy sprzedaży
1. Klient ma możliwość dokonywania zamówień w sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie internetowej sklepu www.millano.eu, w szczególności ich parametry, opisy oraz ceny nie stanowią oferty, a są zachętą do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną sprzedawcy przez klienta.
4. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie www.millano.eu. Klient może również złożyć zamówienie telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail. W przypadku zamówień składanych telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail, klient powinien podać sprzedawcy dane konieczne do realizacji zamówienia.
5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wejść na stronę internetową sklepu, dodać do wirtualnego „koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.
6. „Koszyk” umożliwia klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
7. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie produkty, określić rodzaj wysyłki i metodę płatności i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Na podany przez klienta adres e-mail zostanie automatycznie wysłana wiadomość z informacjami w zakresie złożonego zamówienia.
8. W sytuacji gdy towar nie jest dostępny w magazynie, sprzedawca postępuje zgodnie z procedurą wskazaną w ustępie VI zatytułowanym „Realizacja dostawy” pkt. 2 oraz 3 niniejszego regulaminu.
9. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez klienta.
V Zapłata ceny
1. Płatności za nabyte w sklepie przez klienta towary dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w sklepie oraz innych ustalonych ze sprzedawcą.
2. Wszystkie ceny uwidocznione na stronie sklepu internetowego www.millano.eu podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do klienta podane są oddzielnie.
3. Sklep umożliwia klientowi następujące formy płatności:
a. przedpłata na konto bankowe tradycyjnym przelewem bankowym lub systemem płatności elektronicznych,
b. płatność gotówką przy wyborze formy płatności za pobraniem.
4. W przypadku wyboru przez klienta płatności w postaci przedpłaty na konto sprzedawcy, przelew powinien zostać dokonany na rachunek bankowy:
VEGA Marcin Leś
ul. Leboszowska 14D 44-145 Pilchowice
NIP: 631-264-72-52
REGON:243064925
Numer Konta ING BANK Śląski:
13 1050 1298 1000 0091 3125 5730
tytułem: numer zamówienia, imię i nazwisko
5. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez klienta.
VI Realizacja dostawy towaru
 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez klienta w zamówieniu za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Dostawa towarów jest ograniczona tylko do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej/
Nasze towary dostarczamy wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.
Jeżeli sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, po uzgodnieniu z klientem, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 1. Jeżeli sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, sprzedawca może za zgodą klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 2. Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie: 605-310-621 bądź na adres e-mail: sklep@millano.eu.
VII Prawo do odstąpienia od umowy dla konsumenta
 1. Konsument zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku zamówienia wielu towarów, które są dostarczone osobno, termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej rzeczy lub w który osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) na adres: VEGA Marcin Leś ul. Wilkowicka 2, 44-180 Toszek lub mailem na adres: sklep@millano.eu
 3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.millano.eu Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: VEGA Marcin Leś ul. Leboszowska 14D, 44-145 Pilchowice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 8. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku:
  1. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  6. zawartej w drodze aukcji publicznej.
VIII Procedura składania reklamacji
1. Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może złożyć reklamację z powodu niezgodności towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez klienta w terminie 2 lat od dnia dostawy.
2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości, klient proszony jest o przesłanie zdjęć i dokładnego opisu niezgodnego z umową towaru oraz dołączenie dowodu zakupu.
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta, sprzedawca doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby klienta na znaczne niedogodności sprzedawca, zgodnie z żądaniem klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.
5. W przypadku umów zawieranych z klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
6. W przypadku towaru objętego gwarancją producenta klient może reklamować produkt posiadający wady:
a. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do autoryzowanego serwisu gwarancyjnego albo do sprzedawcy, który przekaże towar wraz z reklamacją klienta producentowi. Zaleca się, aby klient w celu realizacji swoich uprawnień wynikających z gwarancji dołączył dowód zakupu towaru. Załączenie dowodu zakupu przyśpieszy i usprawni procedurę reklamacyjną.
b. korzystając z uprawnień przysługujących klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową.
IX Gwarancja
Sprzedawca udziela gwarancji na towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego zgodnie z informacjami zawartymi w karcie produktu.
X Postanowienia końcowe
1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje konto.
2. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych regulowane są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej www.millano.eu
3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę sklepu.
5. Użytkownicy mogą kontaktować się ze sprzedawcą w następujący sposób:
  a. telefon: 605-310-621,
  b. e-mail: sklep@millano.eu,
  c. pisemnie na adres: Firma VEGA, ul. Wilkowicka 2, 44-180 Toszek.
6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.millano.eu. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
7. Nazwa sklepu internetowego www.millano.eu oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.
8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 2 października 2018 roku.