Regulamin

Powróć do strony głównej
Opinie allegroOpinie allegroOpinie allegro
Regulamin

Regulamin sklepu

 

W sklepie internetowym www.millano.eu robimy wszystko, aby klienci dokonywali udanych zakupów oraz by towarzyszył im komfort i bezpieczeństwo.

I. Definicje znajdujące się w regulaminie

1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
a. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks Cywilny z dn. 23 kwietnia 1964. (Dz.U. Nr 16, poz 93 ze zm.)
b. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem www.millano.eu
c. REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami
d. SPRZEDAWCA – sklep Millano.eu, Firma VEGA z siedzibą w Toszku, pod adresem ul. Wilkowicka 2, 44-180 Toszek (adres głównego miejsca wykonywania działalności) oraz pod adresem ul. Leboszowska 14D, 44-145 Pilchowice (adres przedsiębiorstwa) NIP 6312647252, REGON: 243064925.
e. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.millano.eu
f. STRONY – obie strony umowy tj. sprzedawca i klient
g. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru i określające istotne jej warunki
h. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego
i. KONTO – indywidualny panel administracyjny użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w sklepie internetowym www.millano.eu, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży
j. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez klienta konta, dokonana za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej sklepu
k. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem za pośrednictwem sklepu internetowego
l. TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego
m. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.millano.eu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową


II Postanowienia wstępne regulaminu

1. Klient może korzystać ze sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, tablet, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
2. Umowa sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a klientem zawierana jest w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
3. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.millano.eu jest Firma VEGA, z siedzibą w Toszku, pod adresem ul. Wilkowicka 2 44-180 Toszek, NIP: 631-264-72-52
REGON: 243064925, wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
4. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego www.millano.eu, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, prawo odstąpienia od umowy, a także zasady postępowania reklamacyjnego.
5. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.millano.eu jest sprzedaż detaliczna i hurtowa artykułów wyposażenia i dekoracji domu oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
7. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


III Rejestracja w sklepie internetowym

1. Rejestracja w sklepie internetowym www.millano.eu jest dobrowolna i bezpłatna.
2. W celu dokonania rejestracji w sklepie użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji, który znajduje się na stronie internetowej sklepu. Aby umożliwić  realizację zamówienia użytkownik powinien podać następujące dane:
a. Login w postaci adresu e-mail wraz z hasłem,
b. Imię,
c. Nazwisko,
d. Adres,
e. Miejscowość wraz kodem pocztowym
f. Numer telefonu,
3. W przypadku gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
4. W sytuacji, gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, użytkownik proszony jest o jak najszybsze telefoniczne poinformowanie o tym sklepu.


IV Procedura składania zamówień – zawarcie umowy sprzedaży

1. Klient ma możliwość dokonywania zamówień w sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie internetowej sklepu www.millano.eu, w szczególności ich parametry, opisy oraz ceny nie stanowią oferty, a są zachętą do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną sprzedawcy przez klienta.
4. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie www.millano.eu. Klient może również złożyć zamówienie telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail. W przypadku zamówień składanych telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail, klient powinien podać sprzedawcy dane konieczne do realizacji zamówienia.
5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wejść na stronę internetową sklepu, dodać do wirtualnego „koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.
6. „Koszyk” umożliwia klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
7. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie produkty, określić rodzaj wysyłki i metodę płatności i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Na podany przez klienta adres e-mail zostanie automatycznie wysłana wiadomość z informacjami w zakresie złożonego zamówienia.
8. W sytuacji gdy towar nie jest dostępny w magazynie, sprzedawca postępuje zgodnie z procedurą wskazaną w ustępie VI zatytułowanym „Realizacja dostawy” pkt. 2 oraz 3 niniejszego regulaminu.
9. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez klienta.


V Zapłata ceny
 

1. Płatności za nabyte w sklepie przez klienta towary dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w sklepie oraz innych ustalonych ze sprzedawcą.
2. Wszystkie ceny uwidocznione na stronie sklepu internetowego www.millano.eu podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do klienta podane są oddzielnie.
3. Sklep umożliwia klientowi następujące formy płatności:
a. przedpłata na konto bankowe tradycyjnym przelewem bankowym lub systemem płatności elektronicznych,
b. płatność gotówką przy wyborze formy płatności za pobraniem,
4. W przypadku wyboru przez klienta płatności w postaci przedpłaty na konto sprzedawcy, przelew powinien zostać dokonany na rachunek bankowy:
VEGA Marcin Leś
ul. Leboszowska 14D 44-145 Pilchowice
NIP: 631-264-72-52
REGON:243064925
Numer Konta ING BANK Śląski:
13 1050 1298 1000 0091 3125 5730
tytułem: numer zamówienia, imię i nazwisko
5. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez klienta.


VI Realizacja dostawy towaru

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez klienta w zamówieniu za pośrednictwem firmy kurierskiej.
2. Jeżeli sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, po uzgodnieniu z klientem, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
3. Jeżeli sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, sprzedawca może za zgodą klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
4. Zaleca się, aby klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze sprzedawcą telefonicznie: 605-310-621 bądź na adres e-mail: sklep@millano.eu.
5. Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie: 605-310-621 bądź na adres e-mail: sklep@millano.eu.


VII Odstąpienie od umowy – zwroty towarów

1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14(czternastu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres sklep@millano.eu bądź też listownie na adres Firma Vega, ul. Wilkowicka 2, 44-180 Toszek.
2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
3. Zaleca się, aby klient dołączył dowód zakupu towaru (paragon/faktura VAT). Załączenie dowodu zakupu przyśpieszy i usprawni procedurę zwrotu.
4. Zwracany towar klient powinien odesłać na adres Firma Vega, ul. Wilkowicka 2, 44-180 Toszek.
5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
b. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
c. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
d. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
e. dostarczania prasy;


VIII Procedura składania reklamacji

1. W przypadku umów zawieranych z klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości, klient proszony jest o przesłanie zdjęć i dokładnego opisu niezgodnego z umową towaru oraz dołączenie dowodu zakupu.
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta, sprzedawca doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby klienta na znaczne niedogodności sprzedawca, zgodnie z żądaniem klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.
5. W przypadku umów zawieranych z klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
6. W przypadku towaru objętego gwarancją producenta klient może reklamować produkt posiadający wady:
a. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do autoryzowanego serwisu gwarancyjnego albo do sprzedawcy, który przekaże towar wraz z reklamacją klienta producentowi. Zaleca się, aby klient w celu realizacji swoich uprawnień wynikających z gwarancji dołączył dowód zakupu towaru. Załączenie dowodu zakupu przyśpieszy i usprawni procedurę reklamacyjną.
b. korzystając z uprawnień przysługujących klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową.
 

IX Gwarancja

1. Sprzedawca udziela gwarancji na towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego zgodnie z informacjami zawartymi w karcie produktu.


X Polityka prywatności

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.millano.eu dbając o właściwe przechowywanie danych osobowych, spełnia warunki w zakresie prawnym i technicznym wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.
3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
5. Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.
6. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
7. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień użytkownik może skontaktować się ze administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: sklep@millano.eu bądź listownie na adres sprzedawcy: Firma VEGA, ul. Wilkowicka 2, 44-180 Toszek.


XI Polityka cookies

1. Do obsługi transakcji w sklepie internetowym www.millano.eu, sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies.
2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
3. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.
4. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę cookies, co może utrudnić korzystanie ze Sklepu.
5. Sklep internetowy www.millano.eu wykorzystuje następujące pliki cookies:
stałe,
analityczne,
zewnętrzne.
 

XII Postanowienia końcowe

1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje konto.
2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę sklepu.
4. Użytkownicy mogą kontaktować się ze sprzedawcą w następujący sposób:
  a. telefon: 605-310-621,
  b. e-mail: sklep@millano.eu,
  c. pisemnie na adres: Firma VEGA, ul. Wilkowicka 2, 44-180 Toszek.
5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.millano.eu. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
6. Nazwa sklepu internetowego www.millano.eu oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.
7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 18 maja 2015 roku.