Polityka prywatności

Powróć do strony głównej
Opinie allegroOpinie allegroOpinie allegro

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów z art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119‚ s. 1),dalej zwana: RODO, informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.
Administratorem danych osobowych jest Macin Leś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą VEGA Marcin Leś z siedzibą w Pilchowicach(44-145) przy ul. Leboszowska 14D z dodatkowym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Toszku (44-180) przy ul. Wilkowicka 2, REGON: 243064925, NIP: 6312647252
Cel i podstawa prawna
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
wykonania i negocjowania warunków umowy i na jej podstawie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
do celów rachunkowych i podatkowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, archiwizacyjnych oraz możliwości rozliczenia się przez Administratora z prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych oraz spełnienia swoich obowiązków ustawowych (ochrona i dochodzenie roszczeń, rozliczalność), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
na podstawie udzielonej dobrowolnej i wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Informacja o wymogu dobrowolności podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do realizacji umowy. Jeśli odmówi Pani/Pan podania swoich danych osobowych, to Administrator ma prawo odmówić zawarcia umowy.
Informacja o źródle danych
bezpośrednio od Pani/Pana – w związku z zawarciem i realizacją umowy,
z publicznie dostępnych rejestrów – Krajowy Rejestr Sądowy i Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej

Odbiorcy danych
Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów: kancelariom prawnym, notarialnym, komorniczym, firmom księgowym, kurierom i operatorom pocztowym, kancelariom prawnym powiązanym z Administratorem, z którymi ma stałą umowę współpracy, podmiotom świadczącym usługi utrzymania kopii zapasowej serwisu i przechowywania danych, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, sądom, organom publicznym z związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
Pana/Pani dane mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego(EOG). Administrator w związku z przekazywaniem danych osobowych poza terytorium EOG zadbał o to, aby podmioty, którym te dane są przekazywane dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Okres przetwarzania danych
Pani/Pana dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowywane są przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz nawiązała Pani/nawiązał Pan kontakt w sprawie jej zawarcia, jeśli do zawarcia umowy nie doszło.
Pani/Pana dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
Jeśli wyrażono na to wyraźną zgodę, Pani/Pana podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie się zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
Prawa
Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych – jeśli nie ma podstaw do tego, abyśmy je przetwarzali
d) ograniczenia przetwarzania danych – wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań
Prawo do sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Ma Pani/Pan także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na szczególną sytuację. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też że te dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu dane osobowe Pani/Pana dotyczące, które nam dostarczono na podstawie umowy lub zgody. Można też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
W razie uznania, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo złożyć skargę właściwego organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: sklep@millano.eu lub zadzwoń pod numer: 605-310-621 lub wyślij żądanie na adres siedziby Administratora z dopiskiem: „Dane Osobowe”. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy się musieli odpowiednio zidentyfikować wnioskodawcę.


Polityka Prywatności

Poniższa Polityka prywatności zawiera zasady zbierania i przetwarzania informacji o Użytkownikach, obowiązujące w Serwisie MILLANO, w sklepie internetowym dostępnym pod adresem http://www.millano.eu (Polityka Prywatności).
Administratorem Danych Osobowych („ADO”) jest Macin Leś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą VEGA Marcin Leś z siedzibą w Pilchowicach(44-145) przy ul. Leboszowska 14D z dodatkowym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Toszku (44-180) przy ul. Wilkowicka 2, REGON: 243064925, NIP: 6312647252.
Dane Osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Administrator przetwarza dane osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług Serwisu na najwyższym poziomie. Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji oraz danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.
Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym automatycznie podczas korzystania z Serwisu, tj. w celu:
Rejestracji w Serwisie;
zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w Serwisie, w szczególności składania i realizacji Zamówienia;
sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu, w tym Sklepu Internetowego oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;
wypełniania zobowiązań Administratora, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu umów oraz funkcjonowania Serwisu;
przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera;
w celu publikacji Treści.
W celu:
Rejestracji w Serwisie – przetwarzane są następujące Dane Osobowe - imię i nazwisko, adres e-mail, Hasło, adres IP, pliki cookies;
zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w Serwisie, w szczególności składania i realizacji Zamówienia– przetwarzane są następujące Dane Osobowe - imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, nr zamówienia, adres IP, pliki cookies lub inne dane podane przez Administratora w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem;
sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu, w tym Sklepu Internetowego oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć, tworzenia raportów i analiz, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu – przetwarzane są następujące Dane Osobowe – wymienione w pkt 7 b;
wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu umów oraz funkcjonowania Serwisu – przetwarzane są następujące Dane Osobowe – imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres IP, pliki cookies, nr rachunku bankowego;
przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera – przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, PESEL, płeć, data urodzenia, stan cywilny, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowymi;
w celu publikacji Treści – przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, e-mail, nick, adres IP, pliki cookies.
Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:
zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą na ich przetwarzanie;
niezbędność do wykonania umów zawieranych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu, lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą przed zawarciem umowy;
niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy;
prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością Serwisu, przy czym ta podstawa przetwarzania Danych Osobowych nie dotyczy dzieci.
W przypadku, o którym mowa w pkt. 9 a) Dane Osobowe dotyczące dzieci są przetwarzane wyłącznie jeśli dziecko ukończyło 16 lat.
Dane Osobowe zbierane w Serwisie będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania Serwisu. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane
Podanie Danych Osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania Danych Osobowych zdefiniowanych w pkt. 7 powyżej, których Usługodawca nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania Danych Osobowych w Serwisie, odpowiednio dla jednego z celów lub większej ich ilości, zdefiniowanych w pkt. 7 powyżej.
Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego wykorzystywane są informacje o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży Usługodawcy (IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), dane socjodemograficznych (np. płeć, wiek, miejsce zamieszkania) ), w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji.
Założenie konta w Serwisie następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym Użytkownicy udostępniają dobrowolnie następujące dane osobowe: Imię, Nazwisko, Ulica, Nr domu, Kod pocztowy, Miasto, Województwo, Kraj, E-mail, Telefon, Faks.
Każdy Użytkownik ma prawo do swobodnego wglądu do podanych danych osobowych, do ich poprawiania i żądania usunięcia w dowolnym czasie.
Poprzez założenie Konta oraz korzystanie z usług Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenie usług w Serwisie.
Pilki cookies to niewielkie pliki danych, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do preferencji Użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.
Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików cookies, niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
W Serwisie wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
cookies „sesyjne” – pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania ze Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
cookies „stałe”– pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia.
cookies podmiotów zewnętrznych posiadających własną polityką prywatności tj. Google Inc (Google Analytics), Facebook Inc (facebook.com).
Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych i marketingowych, jak również w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkowników.
Pliki cookies są przechowywane i wykorzystywane w Serwisie przez okres do 30 dni.
Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik w przeglądarce internetowej może samodzielnie zarządzać plikami cookies, poprzez:
akceptację obsługi cookies, z czym wiąże się pełny dostęp przez Użytkownika do opcji oferowanych w Serwisie,
zarządzanie plikami cookies na poziomie pojedynczych w witrynach internetowych,
określania indywidualnych ustawień dla różnych rodzajów plików cookies,
blokowania lub usuwania plików cookies.
- więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików cookies można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

Integracja Trusted Shops Trustbadge

Na naszej stronie znajduje się zintegrowany Trusted Shops Trustbadge, który służy do wyświetlania naszego znaku jakości Trusted Shops i zebranych opinii o zakupach w naszym sklepie, a także do prezentacji oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po dokonaniu zamówienia w naszym sklepie.

Powyższe służy ochronie naszego przeważającego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym funkcjonowaniu naszej oferty na rynku. Trustbadge i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia.
W przypadku wywołania Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera, zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Ww. dane dostępowe nie podlegają analizie i są automatycznie nadpisywane w terminie siedmiu dni od zamknięcia strony.
Inne dane osobowe przekazywane są do Trusted Shops tylko wtedy, jeżeli po zakończeniu zamówienia dobrowolnie zdecydują się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops lub już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich. W takich przypadkach obowiązuje porozumienie zawarte przez Państwa z Trusted Shops.